Aktualita k zákonu č. 340/2015 Sb. (ZRS) k povinnosti uvádět smlouvy v registru smluv

19. 7. 2017

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena