Financování Jednotek sboru dobrovolných hasičů v programovém období 2014 - 2020 v rámci SC 1.3 IROP

16. 5. 2015

Specifický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Pro specifický cíl 1.3 jsou alokovány 3 % celkové alokace IROP ve výši cca 4,1 mld. Kč.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena