Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Litomyšlské zámecké návrší má za sebou bohatou, více než tisíciletou historii, jehož středobod samozřejmě tvoří jeden z největších renesančních zámků v České republice. I proto je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Město Litomyšl
Zahájení projektu: 3.5.2007
Ukončení projektu: 30.6.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

První zmínka o zámeckém návrší patrně pochází z pera děkana pražské kapituly Kosmy z počátku 12. století. Ten ve své latinsky psané Kronice české vztahuje k roku 981 existenci pomezního hradu Litomyšle, který stál na východní hranici slavníkovského panství. Koncem 11. století založil kníže Břetislav II. poblíž hradu tzv. "kostel litomyšlský", který je první známou litomyšlskou církevní institucí.

Hlavním cílem projektu bylo oživení zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení do organismu města a regionu. Městu Litomyšl šlo především o smysluplné užívání mimořádně cenného areálu jako nadregionálního centra kultury, vzdělávání a společenského života. Součástí projektu je i několik celostátně ojedinělých programů. V rámci tzv. Školy na zámku šlo o vybudování pobytového vzdělávacího programu modulového vyučování pro žáky základních a speciálních škol. Na principu škol v přírodě budou nabízeny několikadenní pobyty v autentickém historickém prostředí včetně vlastní výuky. Program Centrum pro restaurování nabízí odborné vzdělávací kurzy i další služby pracovníkům památkové péče, majitelům památek i široké veřejnosti. Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci a úzké propojení praxe a teoretických vědomostí. Významným počinem je navrácení piaristického kostela Nalezení sv. Kříže s novou expozicí Andělé na návrší.

Výše dotace EU: 334 899 992,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 59 100 008,00 Kč
 
Celková částka: 394 000 000,00 Kč