Silnice II. třídy

Silnice II. třídy

Specifický cíl 3.1: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

Cílem této oblasti je zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center, a tím zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek.
Celková částka na projekty: 10,2 mld. Kč
    Plánované výzvy budou zveřejněny po schválení IROP Evropskou komisí a schválení harmonogramu výzev, tedy v letních měsících.